Firmaet Lesekompetanse tilbyr skoler kurs i læringsstrategier og lesekurs for elever.

KURS FOR LÆRERE

Kurs i læringsstrategier

 

Lese for å lære – integrering av læringsstrategier i undervisningen

 

Kursene tilpasses lærere på ulike skoletrinn og innenfor ulike programområder i videregående skole. Det gis en systematisk gjennomgang av et stort antall strategier og en grundig innføring i hvordan lærere kan integrere læringsstrategier i undervisningen.

 

I Kunnskapsløftet inngår Å kunne lese i alle fag. Det er derfor viktig at lærere i alle fag får kunnskap om hvordan de kan hjelpe elevene å bli bedre lesere. Læringsstrategier settes i system, og praktiske eksempler gir ideer til undervisningen.

 

Målet med strategilæring er å øke elevenes leseforståelse og læring. Bevisste og aktive lesere arbeider lettere og får større utbytte av tekster enn elever som ”bare” leser. Arbeidsøkter med fordypning i fagstoff og forberedelser til timer kan bli mer effektive.

 

I ”Prinsipper for opplæringen” i læreplanen legges stor vekt på læringsstrategier, ikke minst som en motivasjon for læring.

 

Ulike læringsstrategier kan også brukes i forbindelse med tilpasset opplæring.

Arbeidsseminar i læringsstrategier

 

Lese for å lære – integrering av læringsstrategier i undervisningen

 

Arbeidsseminaret er en oppfølging av kurset i læringsstrategier. Lærere samarbeider om undervisningsopplegg og velger strategier for utprøving i klasserommet. Etter en prøveperiode arrangeres et nytt seminar med erfaringsutveksling og videre planlegging.

Foredrag om læringsstrategier

 

Lese for å lære – en presentasjon av læringsstrategier

 

Foredraget tilpasses lærere på ulike nivåer og presenterer begrepet strategilæring. Et begrenset utvalg læringsstrategier gjennomgås.

Arbeid med ”gråsoneelever”

 

Kurset tar opp ulike typer leseproblemer som går igjen hos mange av de elevene som ikke får diagnosen dysleksi, men som ligger på, under eller rett over kritisk grense på lesetester. Disse elevene trenger, i likhet med dyslektikere, systematisk trening på deler av leseprosessen.

 

Kurset gir en praktisk innføring i hvordan lærere kan avdekke hva som er elevens problem og hvordan eleven kan hjelpes.

Kurs for ”gråsonelever” og leselærere

 

Kursene holdes på den enkelte skole. Skolen setter sammen en gruppe svake lesere som får tilpasset leseopplæring et visst antall timer over flere uker. Til stede er også en eller flere lærere som er interessert i lesing og som kan holde tilsvarende kurs for nye grupper.

 

Kurset bygger på tanken om helhetslesing.

Firmaet Lesekompetanse tilbyr skoler kurs i læringsstrategier og lesekurs for elever.
Firmaet Lesekompetanse tilbyr skoler kurs i læringsstrategier og lesekurs for elever.
Firmaet Lesekompetanse tilbyr skoler kurs i læringsstrategier og lesekurs for elever.